Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Všeobecne


Samosprávny kraj:          Prešovský 
Okres:                               Prešov
Región:                             Šariš
Počet obyvateľov:           343
Rozloha:                           609 ha
Hustota:                            56 oby/km2
Nadmorská výška:          391 m.n.m.
Prvá písomná zmienkav roku 1282


Územie obce Veľký Slivník leží v centrálnej časti Šariša, na rozhraní južnej časti pohoria Čergov a juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria. Obec Veľký Slivník je jednou z 89 obcí a 2 miest okresu Prešov, ktorý podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského samosprávneho kraja. Veľký Slivník sa nachádza v severnej časti okresu, pričom severná hranica katastra tvorí hranicu s okresom Bardejov. Rozloha katastra je 608,66 ha , na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až malé obce okresu Prešov. Počet obyvateľov obce je 335.

velky_slivnik_letecky.png

Najnižší bod katastrálneho územia obce sa nachádza v nadmorskej výške 320 m n.m. a najvyšší vo výške 502 m n.m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 391 m. V okolí obce je prekrásna príroda s množstvom lesných plodov, húb a zveriny. 

Prírodné pomery a klíma

GEOMORFOLÓGIA
Z hľadiska geomorfologického členenia patrí okres Prešov do subprovincií Západných Karpát a Východných Karpát, do oblastí Slovenského rudohoria, Fatransko-tatranskej oblasti, Lučensko-košickej zníženiny, Matransko-slanskej oblasti, Výchdných Beskýd, Podhôľnomagurskej oblasti a Nízkych Beskýd. Najväčšie oblasti patria do celkov Šarišskej vrchoviny a Košickej kotliny.

PÔDNE POMERY
V okrese Prešov z hľadiska pôdnych typov prevládajú najmä kambizeme (modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, modálne a kultizemné nasýtené, pseudoglejové nasýtené, modálne kyslé, podzolové) a pseudogleje (modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé). Na území sú taktiež zastúpené andozeme, fluvizeme, hnedozeme, luvizeme, pararendziny, podzoly, rendziny a čiernice.
Pôdne typy:
Najviac zastúpenými pôdnymi druhmi v okrese sú piesočnato-hlinité pôdy a íly a ílovité pôdy. V okrese sa tiež nachádzajú hlinité, ílovito-hlinité a piesočnaté / hlinito piesočnaté pôdy.

VODSTVO
Povrchové vody: 
Najväčšou a najvýznamnejšou riekou okresu Prešov je rieka Torysa, ktorá je jedným z dôležitých prítokov rieky Hornád. Prameň rieky sa nachádza neďaleko obce Torysky v Levočských vrchoch v nadmorskej výške 1080 m n.m. S dĺžkou 129 km je dvanástou najdlhšou riekou Slovenska a odvodňuje povodie veľké 1349 km2 . Najvýznamnejším prítokom je rieka Sekčov (ľavostranný). Ďalšími prítokmi sú Kučmanovský potok, Ľutinka, Dzikov, Delňa a ďalšie.

KLIMATICKÉ POMERY
Územie okresu patrí do viacerých klimatických okrskov (teplých, mierne teplého a mierne chladného). V rámci okresu prevládajú mierne teplé okrsky. Vyššie polohy v Slanských vrchoch radíme do mierne chladného klimatického okrsku.

OCHRANA PRÍRODY
V okrese Prešov sa nachádzajú chránené územia európskeho významu, viacero chránených areálov, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, ale aj tri významné chránené vtáčie územia. Sú nimi Chránené vtáčie územie Volovské vrchy, Chránené vtáčie územie Čergov a Chránené vtáčie územie Slanské vrchy, ktoré má v okrese Prešov z týchto troch území najväčšiu rozlohu. Katastrálne územia obcí Geraltov, Mošurov a Malý Slivník, ktoré priamo susedia s obcou Veľký Slivník patria do CHVU Čergov.

Chránené vtáčie územie Čergov
V severnej časti okresu, patria katastrálne územia siedmich obcí do CHVU Čergov, ktoré sa celkovo rozprestiera na území o rozlohe 35 849,71ha. Územie zasahuje do okresov Bardejov, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Chránené územie je vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. (Zdroj: Vyhláška MŽP SR)

Krajinná štruktúra

Katastrálne územie obce Veľký Slivník má celkovo rozlohu 608,64 hektárov. Prevažnú časť katastra tvorí poľnohospodárska pôda 455,39 hektárov, čo je 74,82 % z celkovej rozlohy katastra. Z poľnohospodárskej pôdy je najviac zastúpená orná pôda, ktorá sa rozprestiera na 306,07 hektároch, čo je viac než polovica katastrálneho územia. V území obce sa taktiež nachádzajú pozemky využívané ako záhrady, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty. Absentujú chmelnice, ako aj vinice. Nepoľnohospodárska pôda je prevažne zastúpená lesnými pozemkami, rozkladajúcimi sa na 113,25 hektároch. Druhú najväčšiu rozlohu majú v nepoľnohospodárskej pôde ostatné plochy – 17,74 hektárov.

Infraštruktúra obce 

Obec má vybudovaný verejný vodovod v celkovej dĺžke 1 700m. Celkovo je v obci 77 vodovodných prípojok. Výstavba vodovodu bola v obci dokončená v roku 2001.

Obec je plne splynofikovaná STL rozvodmi plynu.

Telekomunikačná a informačná sieť je káblová. V obci je zavedených 52 telefónnych prípojok. Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu v obci Terňa. Prevažná časť obyvateľstva využíva internetové pripojenie.

Obec má spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Najvýznamnejšou a najstaršou budovou obce je rímskokatolícky kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie pochádzajúci z roku 1543. V roku 2008 bola vykonaná celková rekonštrukcia kostola, v roku 2015 bola ku kostolu pribudovaná nová časť a sociálne zariadenie.

Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia budovy obecného úradu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je Materská škola, ktorá prešla rekonštrukciou sociálnych zariadení a interiérových priestorov v roku 2015. V súčasnosti ju  navštevuje 23 detí, ktoré sú aj z okolitých obcí Malý Slivník a Mošurov.

V Materskej škole vrámci rekonštrukcie boli vytvorené priestory pre Obecnú knižnicu a taktiež nocľaháreň pre vodičov SAD so samostatným vchodom a sociálnym zariadením.

V súčasnosti sa deti a mládež stretávajú v kultúrnom dome na tanečných tréningoch ľudových tancov. Svoj talent prezentujú na rôznych obecných podujatiach. Ich víziou je založenie tradičného folklórneho súboru obce.

 

 


 

Obec a podujatia na fotkách

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


webygroup

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku ,,Chodník v obci Veľký Slivník"

CHODNÍK V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Zápis detí-ZUŠ Ebony

Zápis detí na hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Triedenie odpadov

SEWA-Triedenie odpadov

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

Súhrnná správa o zníženie energetickej náročnosti MŠ

Verejná vyhláška chodník v obci Veľký Slivník

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Súhrnná správa viacúčelové ihrisko

Tanečný kurz Latino Lady

Tanečný kurz Latino Lady

Súhrnná správa ,,Oddychová zóna'

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Výzva na predkladananie ponúk na detské ihrisko

,,Oddychová zóna pre deti"

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Zmena cestovného poriadku SAD

Cestovný poriadok SAD - Zmena

1. Zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

Tiesňové volanie 112

Ako volať 112

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Aktuálny cestovný poriadok SAD

Vážení obyvatelia, od 10.12.2017 sú zmeny v cestovnom poriadku autobusových spojov SAD: Popis zmien linka 707437 úprava jazdy v priebehu spojov č.39,45,14,44 linka 707438 úprava jazdy v priebehu spojov č. 9,19,46,18,14,20 linka 708453 úprava jazdy v priebehu spojov č.2 Konkrétne časy si môžete pozrieť v prílohách.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

UPOZORNENIE

Dôležitý oznam

Dotazník štandardov kvality - voda

Dotazník štandardov kvality - voda

Detské ihrisko

Detské ihrisko

Zmena cestovného poriadku SAD

Zmena cestovného poriadku SAD

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu

Dotácia PSK

Oprava fasády kultúrneho domu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Návrh VZN

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020


Úvodná stránka