Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka obce Veľký Slivník.

OZNAMY

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ 27.9.2019Vytlačiť
 


 
 

SEWA -Triedenie odpadovVytlačiť
 

Triedenie odpadov- SEWA


 
 

Ochrana lesov a prírody pred požiarmiVytlačiť
 

Snímka1.JPG


 
 

Zápis detí ZUŠ EbonyVytlačiť
 

ZUŠ Ebony oznamuje rodičom detí, že zápis sa uskutoční v dňoch 2.9.-20.9.2019 od 14:00-19:00 hodine.

ZUŠ Ebony ponúka viacero odborov na zápis a to:

-hudobný odbor- od 5 rokov

-tanečný odbor- od 2,5 roka

-výtvarný odbor- od 5 rokov

-literárno-dramatický odbor- od 7 rokov

 

 

 


 
 

Tanečný kurz Latino LadyVytlačiť
 


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Schválené VZN č. 2/2019Vytlačiť
 


 
 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 


 
 

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľovVytlačiť
 


 
 

Zmena účtov na zasielanie stravného a školného od 1.1.2019Vytlačiť
 

Vážení rodičia,

od 1.1.2019 sa menia účty na zasielanie stravného a školného detí MŠ.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách od  1.1.2019 deti navštevujúce posledný ročník MŠ, t.j. predškoláci nebudú hradiť stravné. Doteraz neplatilli školné a od nového roka nebudú platiť ani stravné. Deti do 5 rokov, t. j. deti ktoré ešte nie sú predškolákmi hradia aj stravné aj školné buď v hotovosti vedúcej školskej jedálne alebo na účet.

Od 1.1.2019 môžete tieto poplatky uhrádzať na č. účtov:

Stravné - SK52 5600 0000 0004 0318 1010

Školné   - SK08 5600 0000 0004 0318 5003


 
 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 


 
 

Cestovný poriadok SAD - Zmena !!!Vytlačiť
 

Od 9.1.2018 nadobúda účinnosť nový cestovný poriadok, v ktorom sú uvedené zmeny:

Autobusová linka z Veľkého Slivníka do Prešova - čas odchodu 15:07 hod. (bolo 15:45)

Autobusová linka z Veľkého Slivníka do Demjaty odchod 15:20 - ZRUŠENÉ

 


 
 

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZVytlačiť
 


 
 

Tiesňové volanie 112Vytlačiť
 


 
 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Cestovný poriadok SAD od 10.12.2017Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

od 10.12.2017 sú zmeny v cestovnom poriadku autobusových spojov SAD:

Popis zmien

linka 707437

úprava jazdy v priebehu spojov č.39,45,14,44

linka 707438

úprava jazdy v priebehu spojov č. 9,19,46,18,14,20

linka 708453

úprava jazdy v priebehu spojov č.2

Konkrétne časy si môžete pozrieť v prílohách.


 
 

Pozvánka na 1. zasadnutie OcZ vo Veľkom SlivníkuVytlačiť
 


 
 

Zápis do MŠ Veľký SlivníkVytlačiť
 

poster_MS.jpg


 
 

Pohyb psov na verejných priestranstvách v obciVytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

Z dôvodu častého výskytu voľne sa pohybujúcich psov po obci, žiadame majiteľov psov aby si ich zabezpečili vo dvoroch na vlastných pozemkoch.

V prípade výskytu psov na verejných priestranstvách v obci bude obec postupovať podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľký Slivník č. 5/2010 o verejnom poriadku, kde podľa článku 2 ods. 2 písm. g) je zakázané nechávať voľne pobehovať psov, chodiť so psami bez vodítka a chodiť so psami stredného a veľkého telesného vzrastu ( u ktorých výška v kohútiku v dospelosti dosahuje viac ako 30 cm) bez vodítka a bez nasadeného náhubného koša. Majiteľ psa bude telefonicky vyzvaný, aby svojho psa zabezpečil a písomne upozornený na porušenie VZN č. 5/2010. Pri každom ďalšom porušení tohto ustanovenia VZN bude majiteľovi psa uložená pokuta vo výške 20 €, ktorá sa bude každým opakovaním porušenia VZN zvyšovať o 10 €.

Pes


 
 

VÝVOZ SMETNÝCH NÁDOB A KOMUNÁLNEHO ODPADUVytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

zvoz komunálneho odpadu realizuje v našej obci firma KOSIT a.s. Od nového roka bude vývoz komunálnych odpadov z domácnosti podľa informácii vedenia firmy, prebiehať iba výsypom smetných nádob a zberom vriec označených znakom firmy KOSIT, ktoré si môžete zakúpiť na obecnom úrade 1 ks za 1,38 €.  Ostatné odpady v iných vreciach nebudú zberať. Preto Vás prosím, kto vie, že produkuje viac komunálneho odpadu ako sa zmestí do smetnej nádoby, príďte si zakúpiť tieto vrecia, aby sa nám odpadky nepovaľovali po priekopách a nevytvárali sme si znečistené životné prostredie. S vedením firmy prebieha rokovanie o zvýšení intenzity vývozov v budúcom roku, aby vývozy boli nie raz za tri týždne a raz za dva týždne. Verím, že tieto rokovania budú úspešné. Ďakujem Vám za pochopenie.

                                                                                      Jana Sabolová, starostka obce


 
 

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

v prvom rade Vám chcem poďakovať za zodpovedné triedenie odpadov za uplynulý rok. Vďaka tejto usilovnosti a zodpovednosti sme sa dostali na číslo vytriedenia 34 % čo je super. V budúcom roku ale potrebujeme tieto percentá ešte zvýšiť minimálne o 10 %, aby sme nemuseli výrazne zvýšiť poplatok za komunálny odpad na osobu na rok 2020.

SKLO, PAPIER A PLASTY sú komodity ktoré vieme vyseparovať z nášho komunálneho odpadu a od roku 2019 práve podiel týchto separovaných zložiek na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov z domácností má veľký vplyv na cenu uskladnenia komunálneho odpadu na skládke.

Vážení obyvatelia, chcem Vás poprosiť, aby ste sa aj naďalej a ešte vo väčšej miere venovali separovaniu odpadov, bude to mať pozitívny dopad na naše životné prostredie, ale v neposlednom rade aj na výšku poplatku.


 
 

Dotazník štandardov kvality - vodaVytlačiť
 


 
 

Detské ihrisko v obci Veľký SlivníkVytlačiť
 

Detské ihrisko v obci Veľký Slivník

 

Detské ihrisko v našej obci bolo zriadené na priestranstve pri starej škole v novembri 2018. Realizáciu ihriska nám umožnil Úrad vlády SR, ktorý obci poskytol dotáciu vo výške 8 500 €. Obec dofinancovala ihrisko sumou 1 500,80 €.

Na ihrisku sa nachádzajú certifikované hracie prvky pre deti do 14 rokov a hmotnosti 70 kg. Prevádzkový poriadok ihriska sa nachádza pri vstupe. 

 

 


 
 

Zmena cestovného poriadku SADVytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021Vytlačiť
 


 
 

Oprava fasády kultúrneho domuVytlačiť
 

Spolufinancovanie opravy formou dotácie Prešovského samosprávneho kraja

IMG_20180913_080448.jpg

V septembri 2018 sme realizovali úpravu fasády kultúrneho domu so spolufinancovaním dotácie z PSK vo výške 500 €. Celkové náklady na túto opravu činili 2 105,60 €, vďaka ústretovosti a pomoci PD Tulčík.

Náš kultúrny dom dostal nový vzhľad, síce len z jednej tretiny no veríme, že najbližšie obdobie budeme v oprave pokračovať. Popri fasáde sa vymenilo aj oplechovanie atiky strechy a doplnili sme aj rímsy na strieške nad vchodom.

IMG_20181001_093710.jpg

IMG_20181001_093739.jpg

IMG_20181001_093805.jpg


 
 

Ochrana osobných údajovVytlačiť
 

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Veľký Slivník

Sídlo prevádzkovateľa: Veľký Slivník 82, 082 67

Email: velkyslivnik@mail.com

Telefón:  051/ 4595219

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: info@zodpovednaosoba.eu 

Telefón:  +421 911 794 174

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

a)     meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,

b)    označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,

c)     predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,

d)     dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e)    kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania na stránke úradu. 

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o

a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)  príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)   kontaktných údajoch úradu,

g)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to v takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.

Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o

a) právnom základe spracúvania osobných údajov,

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,

d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Obec a podujatia na fotkách

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


webygroup

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku ,,Chodník v obci Veľký Slivník"

CHODNÍK V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ

Triedenie odpadov

SEWA-Triedenie odpadov

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

Súhrnná správa o zníženie energetickej náročnosti MŠ

Verejná vyhláška chodník v obci Veľký Slivník

Zápis detí-ZUŠ Ebony

Zápis detí na hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Súhrnná správa viacúčelové ihrisko

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Tanečný kurz Latino Lady

Tanečný kurz Latino Lady

Súhrnná správa ,,Oddychová zóna'

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Výzva na predkladananie ponúk na detské ihrisko

,,Oddychová zóna pre deti"

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Oznam pre rodičov detí MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Zmena cestovného poriadku SAD

Cestovný poriadok SAD - Zmena

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Tiesňové volanie 112

Ako volať 112

1. Zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

Aktuálny cestovný poriadok SAD

Vážení obyvatelia, od 10.12.2017 sú zmeny v cestovnom poriadku autobusových spojov SAD: Popis zmien linka 707437 úprava jazdy v priebehu spojov č.39,45,14,44 linka 707438 úprava jazdy v priebehu spojov č. 9,19,46,18,14,20 linka 708453 úprava jazdy v priebehu spojov č.2 Konkrétne časy si môžete pozrieť v prílohách.

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Zápis do MŠ Veľký Slivník

UPOZORNENIE

Dôležitý oznam

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Dotazník štandardov kvality - voda

Dotazník štandardov kvality - voda

Detské ihrisko

Detské ihrisko

Zmena cestovného poriadku SAD

Zmena cestovného poriadku SAD

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu

Dotácia PSK

Oprava fasády kultúrneho domu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Návrh VZN

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020


Úvodná stránka